LUBELSKA VUELTA – REGULAMIN

Lubelska Vuelta male

Regulamin

LUBELSKA VUELTA 2018

CEL ZAWODÓW

  1. Popularyzacja kolarstwa na obszarze Województwa Lubelskiego
  2. Promowanie regionalnych tras rowerowych i miejscowości przez które przebiegają trasy zawodów
  3. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, turystyki i rekreacji.
  4. Wyłonienie najlepszych zawodników w szóstej edycji wieloetapowego, wyścigu szosowego rozgrywanego w Polsce, .

NAZWA IMPREZY
wieloetapowy wyścig kolarski – „LUBELSKA VUELTA” w ramach cyklu DOBRE SKLEPY ROWEROWE ROAD MARATON oraz w challenge MASTERS PZKol

ORGANIZATOR
Parczewska Grupa Rowerowa
Organizator kontakt: Włodzimierz Oberda + 48 784 826 143, e-mail: biuro@lubelskavuelta.pl lub wlodzimierzoberda@wp.pl
Zapisy : + 48 501 389 469, www.pomiaryczasu.pl/lubelskavuelta
Opłaty :PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA, numer rachunku bankowego: 29 2030 0045 1110 0000 0236 5510 Bank BGŻ. S.A.
Tytuł wpłaty: nazwa imprezy, imię i nazwisk oraz miejscowość zawodnika, team/ klub/
Oficjalna strona internetowa: www.lubelskavuelta.pl oraz www.roadmaraton.pl

WSPÓŁORGANIZACJA
Urząd Miasta Parczewa
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Urząd Gminy Milanów

TERMIN IMPREZY
1-3.06. 2018 roku.

ETAPY
Etap I, 1.06.2018 indywidualna jazda na czas, dystans 7,0 km (z nawrotem)
Etap II, 1.06.2018 start wspólny w kategoriach wiekowych, dystans ok. 90 km,
Etap III 2.06.2018 start wspólny w kategoriach wiekowych, dystans ok 90.km,
Etap IV 3.06.2018 indywidualna jazda na czas, dystans 13,5 km (w jedną stronę)

TRASA
Etap I START/MILANÓW, ul. Kopińska – Kopina – Milanów, ul. Kopińska/META   https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mgxlteukkoyvixix
Etap II START/MILANÓW, ul. Szkolna – Kostry – Komarówka Podl. – Kwasówka – Witoroż – Wólka Plebańska – Rossosz – Polubicze – Rudno – Kostry – Milanów, ul. Szkolna/META  https://www.gpsies.com/map.do?fileId=qynrumhlujrzqlnt
Etap III START/PARCZEW, ul. Warszawska – ul. Wojska Polskiego – ul. Laskowska – Laski – Tyśmienica – Ostrów Lub. – Kolechowice – Zezulin – Dąbrowa – Orzechów – Sosnowica – Uhnin – Parczew, ul. Kościelna – ul. Warszawska/META      https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vwjzubefsrgbnptv
Etap IV START/ (droga zakładowa LP) Pohulanka – Białka/META      https://www.gpsies.com/map.do?fileId=pqkimephojlehdci

WARUNKI UCZESTNICTWA
W wyścigu mają prawo startu zarówno zawodnicy licencjonowani jak i nielicencjonowani.
Uczestnikiem wieloetapowego wyścigu kolarskiego – „LUBELSKA VUELTA” będzie osoba, która spełni następujące warunki:
1. Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową opublikowaną na stronie internetowej: www.roadmaraton.pl/www.pomiaryczasu.pl
Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w ww. zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Rowerowych „CYCLO PARTNER” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
2. Dokona opłaty startowej w terminie przewidzianym w regulaminie zawodów. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów.
3. Podpisze listę startową przed rozpoczęciem zawodów.
4. Prawo do startu w wieloetapowym wyścigu kolarskim – „LUBELSKA VUELTA” mają osoby, które ukończyły 15 lat.
5. Osoby, które w dniu imprezy nie ukończyły 18 lat mają prawo startu po złożeniu u organizatora pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego, wyłącznie na formularzu znajdującym się na stronie internetowej organizatora lub w biurze zawodów. Zawodnicy poniżej 15-go roku życia nie mają prawa startu w wyścigu.
6. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przed imprezą w biurze zawodów.
7. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
8. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy, na całej trasie każdego z etapów w zapiętym kasku sztywnym. Jazda bez kasku lub z rozpiętym kaskiem równoznaczna jest z dyskwalifikacją zawodnika.
9. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy na kierownicy.Brak numeru, jego zagięcie lub zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego oraz samowolne zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
10. Nie można korzystać z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania każdego z etapów wyścigu. Przez dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników zawodów. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy technicznej równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
11. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób nie sportowy.

KATEGORIE WIEKOWE
Mężczyźni
M: 15 → 18 (urodzeni 2000-2003)
A: 19 → 29 (urodzeni 1989-1999)
B: 30 → 39 (urodzeni 1979-1988)
C: 40 → 49 (urodzeni 1969-1978)
D: 50 → 59 (urodzeni 1959-1968)
E: 60 → 69(urodzeni 1958-1949)
F: 70+ (urodzeni 1947 i starsi)W przypadku, jeśli wystartuje mniej niż 10 zawodników w kategorii, kategorie będą łączone
Kobiety:
K1: 15 → 29 (urodzone 1989-2003)
K2: 30 → 39 (urodzone 1979-1988)
K3: 40 → 49 (urodzone 1969-1978)
K4: 50 → (urodzeni 1968 i starsze)
W przypadku, jeśli wystartuje mniej niż 10 zawodniczek w poszczególnych kategoriach wszystkie zostaną sklasyfikowane tylko w Kategorii OPEN.

PAKIET STARTOWY
» pełne oznakowanie trasy każdego etapu,
» numer startowy z chipem na kierownicę oraz numer z oznaczeniem kategorii na plecy,
» Elektroniczny pomiar czasu,
» pełne zabezpieczenie medyczne imprezy, ambulans z wyposażeniem urazowym oraz dwoma ratownikami medycznymi
» elektroniczny pomiar czasu,
» dostęp do bufetu regeneracyjnego na mecie każdego etapu,
» wyniki poszczególnych etapów,
» ubezpieczenie OC i NNW

OPŁATY
Opłata za pełny cykl startowy / 4 etapy/ – wynosi 220 zł
Opłata za niepełny cykl startowy:
I etap – 60 zł; IV etap – 60 zł
II etap – 60 zł; III etap – 60 zł

Teamy/klub/, które zgłoszą drużynę składającą się z minimum 4 a maksimum 8 zawodników, otrzymają rabat 20% wartości startowego startując w pełnym wymiarze wyścigu.

Teamy/ klub/ mogą zgłosić dowolną liczbę drużyn.
Po dokonaniu wszystkich formalności związanych z rejestracją on-line należy przesłać przelewem bankowym całą kwotę wpisowego na konto bankowe organizatora zgodnie z podanym powyżej cennikiem. Wpisowe należy wpłacać wyłącznie na konto organizatora.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.
W przypadku rezygnacji z udziału w wyścigu, organizator nie zwraca opłaty startowej.

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
1. Wieloetapowy wyścig kolarski – „LUBELSKA VUELTA” rozegrany zostanie zgodnie z regulaminem Road Maraton i niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich sprawach spornych, nieujętych w regulaminie będzie decydowała Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem – „LUBELSKA VUELTA”
3. Prawo startu w zawodach mają indywidualni zawodnicy oraz drużyny zgłoszone przez teamy/kluby.
4. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach w klasyfikacji generalnej zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym łącznym czasie pokonają trasę 4 etapów „LUBELSKA VUELTA”
5. Zwycięzcami poszczególnych etapów zostaną zawodnicy, którzy pokonają w najkrótszym czasie trasę danego etapu.
6. Drużyna to skład od 4 do 8 osób.
6a. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostają członkowie drużyny, którzy łącznie osiągną lepszy łączny czas.
6b. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma czasów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.
6c. W przypadku równej sumy czasów osiągniętej przez kilka drużyn, o klasyfikacji decyduje suma wieku 4 punktujących zawodników (młodsi ustępują starszym).
6d. Warunkiem sklasyfikowania drużyny jest ukończenie wyścigu przez minimum 4 osoby z danej drużyny.
7. Do startu w wyścigu będą dopuszczone tylko rowery szosowe w dobrym stanie technicznym. Za stan roweru podczas wyścigu odpowiada uczestnik.
8. Na etapie indywidualnej jazdy na czas dopuszcza się stosowanie rowerów specjalistycznych, z kierownicą czasową oraz kołami.
9. Na wszystkich imprezach cyklu stosowany jest elektroniczny pomiar czasu oparty na chipach montowanych do numeru startowego.
9a. Numery startowe z umocowanymi na stałe chipami uczestnicy otrzymują w biurze zawodów.
9b. Numer startowy z chipem musi być zamontowany zawsze na kierownicy w taki sposób, aby był dobrze widoczny z naprzeciwka. Nieprawidłowo zamocowany numer może skutkować brakiem identyfikacji uczestnika na punktach kontrolnych i/lub mecie. Konsekwencją będzie nieklasyfikowanie zawodnika.
9c. Brak numeru, celowe zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie oraz zmniejszenie numerów startowych równoznaczne są z dyskwalifikacją uczestnika. Każdy z uczestników jest zobowiązany do zdania numeru z chipem po zakończeniu uczestnictwa w zawodach.

PROGRAM:
Biuro zawodów czynne będzie w pierwszym dniu zawodów w godzinach 8.00 – 10.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta w Parczewie ul. Warszawska 24 oraz na godzinę przed startem w pozostałe dni będą wydawane jedynie numery startowe.
Wpłatę startowego będzie można dokonać w Biurze zawodów.
Odprawa techniczna – 30 minut przed godziną startu dla każdego etapu.
Start: Zależnie od liczby uczestników, warunków organizacyjnych i bezpieczeństwa – według kategorii wiekowych lub start wspólny uczestników. Przy niskiej frekwencji startowej dopuszcza się możliwość łączenia na starcie kategorii wiekowych z małą liczbą zawodników. Kolejność startu poszczególnych kategorii lub zajmowania miejsca na starcie K4, K3, K2, K1, M, F, E, D, C, B, A.
etap 1 – 1.06.2018 (piątek) – godz. 11.00
etap 2 – 1.06.2018 (piątek) – godz. 16.00
etap 3 – 2.06.2018 (sobota) – godz. 13.00
etap 4 – 3.06.2018 (niedziela) – godz.10.00
Limit wjazdu na metę etapów dystansowych to 4 godziny od startu.
Zawodnicy nie mieszczący się w limicie czasu mogą kontynuować wyścig, ale nie będą brani pod uwagę w klasyfikacjach. W sytuacjach wyjątkowych Organizator dopuszcza możliwość sklasyfikowania zawodnika, który nie zmieścił się w limicie czasu po złożeniu odpowiedniego wniosku.
Trasa na etapach dystansowych będzie oznakowana na asfalcie oraz zabezpieczona przez policję, strażaków OSP oraz zapory drogowe.
Start do I etapu  – indywidualnej jazdy na czas w odstępach co 30 sek. Kolejność startu w poszczególnych kategoriach określi Organizator na podstawie kolejności zgłoszeń.
Kolejność startu na IV etapie indywidualnej jazdy na czas będzie odwrotna do zajmowanego miejsca w klasyfikacji OPEN. Odstępy czasowe 1 minuta. Dla 30 najlepszych odstępy czasowe 2 minuty.
Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w obrębie widoczności drogi w sposób nieutrudniający jazdy innym zawodnikom.
Podczas zawodów, Zawodnicy poza głównym peletonem, zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz jazdy w zapiętym kasku sztywnym.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
Zwycięzcą klasyfikacji generalnej zostanie zawodnik, który pokona trasę 4 etapów w najkrótszym czasie łącznym. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników o zwycięstwie w klasyfikacji generalnej decyduje mniejsza suma setnych sekundy z prologu i jazdy indywidualnej na czas, gdy i ta będzie równa decyduje mniejsza suma miejsc na etapach . Po każdym etapie wyłoniony zostanie lider tj. zawodnik prowadzący w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn. W przypadku uzyskania identycznego łącznego czasu przez dwóch lub więcej zawodników liderem zostaje zawodnik, który będzie miał mniejsze setne sekundy z prologu jeśli te będą równe to mniejsza suma miejsc po etapie, jeśli i ta równa to lepsze miejsce na ostatnim rozegranym etapie.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
1. Klasyfikacja drużynowa prowadzona jest na wszystkich imprezach w cyklu w danym roku.
2. Drużyna to skład od 4 do 8 osób.
3. Dopuszcza się zgłaszanie kilku drużyn reprezentujących ten sam klub, stowarzyszenie.
4. Drużyny zgłasza się tylko na e-maila przez kapitana drużyny na adres: druzyny@roadmaraton.pl
5. Zgłoszone drużyny otrzymują 20% zniżki w opłacie startowej dla swoich zawodników.
6. Zwycięzcami klasyfikacji drużynowej zostają członkowie drużyny, którzy łącznie osiągną lepszy łączny czas. Do klasyfikacji drużynowej liczona jest suma czasów 4 zawodników, zajmujących najwyższe miejsca w swoich kategoriach.
7. W przypadku równej sumy czasów osiągniętej przez kilka drużyn, o klasyfikacji decyduje suma wieku 4 punktujących zawodników (młodsi ustępują starszym).

NAGRODY
Na poszczególnych etapach 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe.
W klasyfikacji generalnej „LUBELSKA VUELTA” 3 najlepszym zawodnikom w każdej kategorii wiekowej zostaną wręczone trofea sportowe.
W klasyfikacji drużynowej 3 najlepszym zespołom zostaną wręczone trofea sportowe po każdym etapie oraz w klasyfikacji generalnej.

Wszyscy nagradzani zawodnicy mają obowiązek uczestniczenia w ceremonii dekoracji po zakończeniu każdego z etapów oraz w trakcie finałowej ceremonii dekoracji. W przypadku nieuczestniczenia zawodnika w ceremoniach dekoracji nagrody przepadają na rzecz Organizatora.
Nagrody sponsorów będą rozlosowane wśród wszystkich uczestników, którzy wystartowali i ukończyli 4 etapy.

KARY
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
1. Upomnienie, żółta kartka
2. Kara czasowa
3. Dyskwalifikacja, czerwona kartka
W przypadku dyskwalifikacji organizator nie zwraca wpisowego.

WYCOFANIE ZAWODNIKA W TRAKCIE WYŚCIGU
Zawodnicy wycofujący się z udziału w zawodach w trakcie trwania „LUBELSKA VUELTA” nie zależnie od przyczyny wycofania się zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu etapu i zdanie numeru startowego..
W przypadku wycofania się zawodnika w trakcie trwania etapu, fakt ten należy zgłosić, dzwoniąc pod numer telefonu podany w dniu startu, celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.
W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

OBOWIĄZKOWE WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
» podstawowe narzędzia do naprawy roweru,
» zapasowa dętka,
» pompka.

ZALECANE WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA
LUBELSKA VUELTA jest wyścigiem etapowym, w którym uczestnicy podążają według wyznaczonej trasy. Zalecamy, by każdy uczestnik posiadał licznik kilometrów oraz telefon komórkowy.

RUCH DROGOWY
1. Wyścig na etapach dystansowych będzie rozgrywany przy ograniczonym ruchu pojazdów na czas przejazdu zawodników.
2. Etapy jazdy indywidualnej na czas będą rozegrane przy całkowicie zamkniętym ruchu drogowym.
3. Zawodnicy pozostający za peletonem (główną grupą) zobowiązani
są do jazdy zgodnie z Przepisami Ruchu drogowego.
4. W Polsce obowiązuje ruch prawostronny. Wszyscy zawodnicy na drogach publicznych wszystkich kategorii zobowiązani są do poruszania się prawą stroną jezdni i bezwzględnego przestrzegania przepisów ruchu drogowego obowiązujących w Polsce.
5. Uczestnicy LUBELSKA VUELTA muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg bocznych, pól, terenów leśnych czy pojedynczych zabudowań.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Osobą odpowiedzialną za prawidłowy przebieg imprezy jest:
Włodzimierz Oberda, Tel. 784826143
Osoba odpowiedzialna za osobowe zabezpieczenie trasy:
Wiesław Nowak, Tel. 608647315
7. Warunkiem uczestnictwa w LUBELSKIEJ VUELCIE jest bezwzględne zapoznanie się i stosowanie do zapisów regulaminu imprezy, zwłaszcza dotyczących ruchu drogowego.

PROTESTY
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 PLN. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.

INFORMACJE DODATKOWE
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez sędziego lub obsługę techniczną. Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.
Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zawodów i szczególną troskę o środowisko naturalne.
W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie zwraca startowego.
Uczestnik zawodów wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

Baza noclegowa w Parczewie i okolicy:
1. Ośrodek Wypoczynkowy KROPELKA Białka k/Parczewa
ul. Źródlana 3
21-211 Dębowa Kłoda
tel/fax +48 83 355 98 23
tel. +48 607 366-964

2. G.H.HOTEL
21-200 Parczew, ul. Strażacka 11
Email: info@ghotel.pl
www.ghotel.pl
www.hotelparczew.pl
tel. +48 83 355 14 93

3. ALMA sp. jawna J.W.A Sidor
21-200 Parczew,
ul. Polna 42,
tel. +48 506-140-804
tel. +48 509-549-137

4. Hotel ORION Parczew,
ul.LubartowskTa 11,
21-200 Parczew,
http://www.orionparczew.pl/
Kom. 1: +48 506-719-513
Kom. 2: +48 515-617-744

5. Leśna Ryba Sp. Z o.o.
Stara Jedlanka 23
21-109 Uścimów
tel. +48 81 852 32 02
Kom: +48 533 130 328
http://www.lesnaryba.pl/

6. Hotel POLESIE ***
Ul. Słoneczna 36 Białka
21-211 Dębowa Kłoda
Tel. +48 83-355-98-55
Tel. +48 663-946-499 ww.hotelpolesie.pl

7. Ośrodek Wypoczynkowy Red Lion
Białka
21-211 Dębowa Kłoda
tel. +48 83 355-98-49 tel.+48 602-882-065, http://www.redlion.pl/

8. Pokoje u SEBY
21-211 Dębowa Kłoda
Białka
ul. Słoneczna
tel. +48 602 882 065